INDEX  
HISTÓRIA SPOLOČNOSTI  
 
RIADENIE KVALITY ISO 9001  
DISLOKÁCIA SPOLOČNOSTI  
KONTAKT  

PROFIL SPOLOČNOSTI

Naša zasielateľská spoločnosť má snahu získať si dôveru zákazníkov rýchlosťou a komplexnosťou poskytovaných služieb. Výsledkom takéhoto cieľového správania na trhu zasielateľov je stabilita odberateľských vzťahov.

Uplatňovaním požiadaviek systému manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy EN ISO 9001 má naša spoločnosť snahu presvedčiť svojich zákazníkov, že jej manažérstvo spĺňa medzinárodné kritériá a dáva záruky štandardnej kvality konečného produktu pre zákazníka.

Vybavovaním dopravcov úplnou a bezchybnou dokumentáciou o prepravovanej zásielke a presnými informáciami sa snažíme zabezpečiť bezproblémový tranzit do cieľového miesta a uhrádzaním platieb za bezproblémovú prepravu najneskoršie v lehote splatnosti sú tie prednosti, pre ktoré sa dopravcom oplatí spolupracovať s našou spoločnosťou.

Dobrá jazyková vybavenosť pracovníkov spoločnosti, dobré technické a softwarové vybavenie, korektné a vzájomné výhodné vzťahy s kooperujúcimi dopravcami v tuzemsku aj v zahraničí posilňujú schopnosti spoločnosti splniť nielen každú požiadavku príkazcu, ale aj efektívne ovplyvňujú výkonnosť spätného vyťažovania.

Stabilita odberateľsko-dodávateľských vzťahov budovaná na dôvere medzi našou spoločnosťou a spolupracujúcimi dopravcami nám umožňuje zvyšovať účinnosť kvality zasielania. Dobré hardwarové a softwarové vybavenie umožňuje optimalizovať čas a trasu prepravy a minimalizovať zdržania na trase z rôznych príčin.

Udržiavanie vysokej profesionálnej úrovne pracovníkov spoločnosti je zabezpečované nielen systematickým odborným vzdelávaním, ale aj vytváraním príjemnej pracovnej klímy vhodnými motivačnými stimulmi, z ktorých najvýznamnejším je „za dobrú prácu – pracovné istoty a dobrý plat“.

Aktuálne riadenie fakturačnej dokumentácie, efektívna komunikácia s príkazcami a bankovými ústavmi umožňuje udržiavať rovnováhu finančných tokov, spokojnosť a stabilitu zmluvných dopravcov.

Optimálne stanovená periodicita sledovania parametrov hlavných hodnototvorných procesov nám umožňuje včas naštartovať činnosti zamerané na zlepšovanie systému riadenia spoločnosti s cieľovým zameraním na spokojnosť zákazníka.

Zamestnanci majú k dispozícii potrebnú infraštruktúru vrátane výpočtovej techniky a software (ROUTE 66, SPED) a príjemné pracovné prostredie v kanceláriách. Pracujú podľa riadenej dokumentácie a postupov. Potrebné informácie pre vykonávanie služieb sú sprostredkované formou softvéru a moderných telekomunikačných prostriedkov.

Spoločnosť zabezpečuje pravidelnú údržbu a zálohovanie dát tak, aby nebol narušený ktorýkoľvek proces poskytovania služieb. Na túto činnosť využíva dodávateľov softvéru.